Sisekord

Lastele ja noortele suvelaagrite korraldamine

Fän Clab laager soovitab enne laagrisse tulekut:
 • uurige koos laagrilisega Fän Clab lastelaagri tegevusi ja reegleid;
 • arutage lapsega läbi laagrile eelneva ja järgneva perioodi plaanid, et lapsel oleks ülevaade oma puhkusest;
 • teavitage last, mis kuupäeval laager hakkab, kaua kestab ja millal lõpeb;
 • teavitage laagripersonali lapse eripäradest, tekkida võivatest terviseprobleemidest;
 • lapsele tuleb selgeks teha, et laagris on päevarežiim (äratus, võimlemine, pesemine, söömine, laagritegevused, magama minemine), millest tuleb kinni pidada;
 • asjade pakkimine tehke koos lapsega, et laagris olles teaks laagriline oma asjadest täpset ülevaadet. Kaasas peab olema piisav arv riietusesemeid ja jalanõusid. Nimekirja koostamisel on abiks ka see, kui tutvute Fän Clab kodulehel oleva lingiga “asjade nimekiri”.
Fän Clab laagris olles tuleb kinni pidada kõigist reeglitest:
 • laagril on oma kindel territoorium, millest väljaminek on kategooriliselt keelatud. Oma territooriumilt võime väljuda vaid koos täiskasvanuga laagri osade ürituste tarvis. Laagriterritooriumilt omavoliliselt lahkunud lapse eest vastutab lapsevanem;
 • territooriumilt ühiste ürituste tarvis koos väljas käies tuleb kõigil lastel rangelt jälgida kõiki ettevaatusabinõusid, käia tee vasakul pool ääres, käia ühe või kahekaupa – keset teed kambakesi käimine on keelatud;
 • veekogus supeldes tuleb järgida väga rangelt laagripersonali nõudmisi;
 • tulekahju tekkimisel on laagris kogunemise jaoks selleks ettenähtud kogunemiskoht, sellest teavitatakse lapsi juba laagris;
 • laagris olles ei tohi võtta ega kasutada teiste asju;
 • laagris tuleb arvestada kõigi eakaaslastega, laagripersonaliga, laagrireeglitega;
 • enda järel peab hoidma puhtust nii toas kui õues, prügi visatakse selleks ettenähtud kohta;
 • ruumidest lahkudes tuleb kustutada tuled, sulgeda aknad;
 • kõiki asju, nt voodid, aknad, uksed, kõik laagrivahendid: tuleb hoida hoolsalt, neid ei tohi lõhkuda;
 • julgustage juba kodus lapsi, et kõigist üritustest võtavad kõik laagerdajad osa;
 • laager ei vastuta kaotatud/varastatud asjade eest. Arvestage palun koti pakkimisel, et laagrisse ei tuleks kaasa võtta kõige hinnalisemaid asju;
 • lastel ei tohiks kaasas olla hinnalist elektroonikat-tehnikat nt pleierit vm, mis võib puruneda, katki minna. Kui kodust kaasa võetud vahendid lähevad rikki või purunevad kas lapse enda süül või mõne teise lapse käe läbi – laager selle eest ei vastuta. Kõikide kaasaantud asjade eest vastutab lapsevanem;
 • laagrisse on keelatud kaasa võtta koduloomi. Lapse toomise, äraviimise või külaskäigu ajal peavad olema loomad (kui nad on juhuslikult kaasas) nii, et neil ei ole võimalik teistele kahju tekitada. Kui loom tekitab kahju mõnele laagrilisele, siis vastutust kannab looma omanik. Metslooma rünnaku eest laager ei vastuta;
 • kui üks laagriline teisele kahju tekitab (nt kui üks lõhub teisele kuuluva asja või lööb kakluse käigus hamba välja) on vastutus kahju tekitaja lapsevanemal;
 • kõiki oma asju hoiab laagriline suure hoolega. Kodus kokkulepitud kohas tuleb hoida ka taskuraha vms. Kadumaläinud asjade (nt raha, telefon) eest laager ei vastuta;
 • laagrilisel on keelatud laagrisse kaasa võtta, laagriaja jooksul poest osta või lasta osta: relvi, alkoholi, narkootikume, tubakat, mokatubakat, veipi;
 • keelatud on tarvitada relvi, alkoholi, narkootikume, tubakat, mokatubakat, veipi. Vajadusel on laagril õigus kasutada indikaatorvahendi või alkomeetri abi;
 • lapsevanem, kui laagrilise seaduslik esindaja, on teadlik, kui laagris tekib vajadus laagrilise asju läbi vaadata turvalisuse, ohutuse, korra ja õiguserikkumiste tagamiseks, siis laagriline peab seda võimaldama; sh koti, sahtlite vm varustuse kontrolli;
 • laagril on kohustus tagada laagriliste ohutus, mis ühelt poolt küll tähendab laagri õigust laagriliste distsiplineerimiseks ja tema elu korraldamiseks, kuid hõlmab teiselt poolt ka kohustust lapse heaolu kindlustada;
 • laagripersonalil on õigus ja kohustus laagriliste kaitseks välja astuda, seda sealhulgas juhul, kui ründajaks on üks laagrilistest. Laagril on õigus ja kohustus vägivaldseks muutunud korrarikkujat ohjeldada;
 • laagripersonalil on kohustus kaitsta laagriliste huve ja seista laagriliste heaolu eest;
 • laagripersonal peab laagris tagama distsipliini ja korra ning peab tarvitama vastavaid meetmeid sel otstarbel;
 • selgitage lapsele, milleks on talle kaasa antud väike taskuraha;
 • kõik laagris kasutatavad vabaaja- ja spordivahendid tuleb viia selleks ettenähtud kohta;
 • vajalik on lapsel teada vanemate ja lähedaste inimeste andmeid, kellega ta saab vajaduse tekkimisel kontakti võtta;
 • toetage ja motiveerige last, et ta võtaks aktiivselt osa laagris pakutavatest üritustest kuni laagri lõpuni;
 • teavitage last, et laagris võib ta iga oma väikese ja suurema probleemiga pöörduda igal ajal laagripersonali poole. Igale asjale on alati lahendus – leiame need koos üles;
 • kui laps lahkub laagrist enne laagrivahetuse lõppu (kas haiguse vms põhjusel), siis raha tagasi ei saa;
 • kui laps rikub laagri sisekorda, on juhtkonnal õigus laps laagrist koju saata, laagri maksumust ei tagastata;
 • laagrile materiaalse vm kahju tekitamise korral vastutab täiel määral laagrilise lapsevanem või hooldaja ning tasub kahju;
 • laagris tehtud fotosid ja filme võib laagripersonal kasutada veebis ja trükistes, mis puudutavad Fän Clab laagri tegevust;
 • lapse seaduslik esindaja on laagrilise vanem, hooldaja või eestkostja. Nad võivad oma volitusi edasi anda, sellest tuleb aga laagrit teavitada. Nt kui vanem või hooldaja ei saa ise lapsele laagrisse järgi tulla, tuleb sellest teada anda laagrile;
 • kui vanematel pole võrdne hooldusõigus või kui ühel vanematest on vanema õigused ära võetud, siis tuleks sellest ka laagrit teavitada;
 • koduigatsuse tekkimisel soovitame mitte kiirustama last koju tooma, toetage ja motiveerige last laagrisse jääma kuni laagriaja lõpuni;
 • lapsele võiks kaasa anda mõne tema lemmikasjadest (mänguasi) ja/või perepilt – see aitab kodust eemal olles luua turvatunnet;
 • mobiiltelefonid soovitame koju jätta, laager ei vastuta nende kadumise eest. Laagripersonalil on olemas telefon ja lapsevanem saab vajadusel ühendust võtta. Kui telefoni kaasa võtmine on hädavajalik, siis hoitakse telefone selleks ettenähtud kohas. Helistamise aeg lepitakse laagris kokku ja seda aega saab laagriline kasutada.

Laagri positiivseks õnnestumiseks peavad kõik osapooled (lapsevanem+laps+laagripersonal) vaeva nägema, siis õnnestub laager kindlasti. Vastu tahtmist ei tasu last laagrisse saata.

Lapsevanemad saavad edukaks laagri kordaminekuks kaasa aidata sellega, et koos lastega koos arutletakse kõik sisekorra punktid ükshaaval läbi.

Lapsed ehk laagrilised saavad kaasa aidata sellega, et kõiki reegleid tuleb laagris täita! 

Laagripersonal on juba enne laagri algust kõik teinud selleks, et meil oleks laagris turvaline, et kõik lapsed oleks hoitud ja rõõmsad. Ärge arvake, et mõned meid mitte puudutavad reeglipunktid ei puuduta meid, kõik reeglid on tulnud elust enesest. Reeglid on koostanud laagripersonal selleks, et reeglitele ei peaks laagris enam aega raiskama, vaid need on selged juba enne laagrisse tulekut. Laagriajal soovime võimalikult palju naerda, lustida, liikuda, mängida, matkata, sportida, meisterdada, avastada.

Kaunist suve kõigile!
Fän Clab laager